Full Torrent Oyun indir - Powered by vBulletin                                                                                             "
No More Results

30 Ziyaretci Mesajı 1. Bu üç sayfada Peygamberlerin ve dostlarının
  duaları/zikirleri vardır.
  Bir kaç peygamberin duası[zikiri] ve sözleri yoktur, onları siz arayın ve
  bulun.
  Hz.Mehdi(a.s)'i ve Hz.İsa(a.s)'i arayacakmış ve bulacakmış gibi arayın elbet bulursunuz.

  Bir gün bu dünyada Hz.Mehdi(a.s) arayacaksınız ve anasının,babasının güzel ismiyle onu arayacaksınız ve
  bir gün elbet bulacaksınız.O gün sizin ne mutlu gününüz olacaktır.Allah size hergün ve o gün yardım
  etsin ve o gün kâfirlere karşı Mümin/Müslüman olarak vefat edersiniz İnşallah ...

  Peygamber Efendimizin(s.a.v) Duası/Zikiri ;
  “Rabbi zidnî ilma” / Anlamı :Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.
  Geçmiş Ramazan Ayınız ve Gelmiş olan Ramazan Bayramınız ve Gelecek olan Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

  Colesseum.22(Roma/İstanbul/Mekke-i Mükerreme/Medine-i Münevvere)
  Son / Herşeyin sonu olduğu gibi bununda sonu olacaktı elbet ..


 2. Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua/Zikir ;


  “Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte’nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tâgate lena bih. Va’fu annâ vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm’il-kâfirîn.”

  Anlamı : Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

  Hz. Eyyub’un (a.s) Hastayken Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “Ennî messeniyez-zurru ve ente erham’ur-rahimîn.”

  Anlamı : Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.
 3. Müminlerin Allah Teâlâ'ya Duası/Zikiri ;

  “Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab’en-nâr.”

  Anlamı : Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.

  “Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea’l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm’el-giyameh. İnneke lâ tuhlif’ul-miâd.”

  Anlamı : Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.
  Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.

  “Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab’en-nâr.”

  Anlamı : Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.


 4. Hz.Süleyman’ın (a.s) Duası/Zikir ;


  “Rabbi evzi’nî en eşkura ni’metikelletî en’amte aleyye ve alâ valideyye ve na’mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik’es-salihîn.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

  Hz. Meryem’in (a.s) Anasının Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min’eş-şeytan’ir-racîm.”

  Anlamı : Allah’ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.

  Hz. Musa’nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası/Zikiri ;

  “Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn.”

  Anlamı : Ey Rabbimiz.Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.
 5. Hz. Zekeriyya’nın (a.s) Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi’ud-dua.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.

  Hz. İbrahim’in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “Rabbic’alnî mugîm’es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm’ul-hisab.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet!

  Hz. Şuayb’ın (a.s) Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr’ul-fatihîn.”

  Anlamı : Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.
 6. Hz. İsa’nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Duası/Zikir ;

  “Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min’es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr’ur-razigîn.”

  Anlamı: Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

  Hz. Nuh’un (a.s) Yaptığı Duası/Zikiri ;

  “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min’el-hasirîn.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım.
  Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.

  Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh’un (a.s) Duası/Zikiri ;
  “Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr’ul-munzilîn.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın
 7. Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları ;

  “Rabbena vec’elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab’ur-rahim. Rabbena veb’as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve’l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente’l-azîz’ul-hakim.”

  Anlamı : Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.

 8. İlk insan ve peygamber olan Hz. Âdem (a.s) ve zevcesi Hz. Havva validemizin yaptığı Dua/Zikir :

  “Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min’el-hasirîn.”

  Anlamı : Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.

  Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua/Zikir ;

  “Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi’ul-alim.”

  Anlamı: Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.
 9. Güzeller Güzeli ve Peygamberlerin Güzeli Hz.Yusuf(a.s)'ın yaptığı Dua/Zikir ;

  “Rabbi gad ateyteni min’el-mulki ve allemtenî min te’vil’il-ahadisi fatir’es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid’dunya vel-ahireti
  teveffenî muslimen ve elhignî bi’s-salihîn.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin.
  Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.

  Hz.Yusuf(a.s) Duası [Tıkla]

  Hz.Musa(a.s)'ın yaptığı Dua/Zikir ;

  “Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham’ur-rahimîn.”

  Anlamı : Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.
 10. Kimin sıkıntısı varsa ve Hz.Yunus(a.s) Peygamberin zikirini herhangi bir ibadetinden sonra dilediği sayıda söylerse/zikrederse Allah(c.c) onun sıkıntısını elbet geçirir ve ona sıkıntısız günler verir tabi bu zikiri her zaman söylediğinde ...

  Hz.Muhammed Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:
  “Bir kelime biliyorum ki, onu kederli olan okudu mu kederi dağılır. Bu kardeşim Yunus (a.s)’ın duasıdır:

  Hz.Yunus(a.s) Peygamberin Duası/Zikiri ; Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez-zâlimîn..
  Tüm Ümmet olarak Hz.Mehdih'i Bekliyoruz ...
Görülen Ziyaretci mesajı 1 to 10 of 30
Sayfa 1/3 123 SonSon
Sayfa 1/3 123 SonSon
colesseum.22 hakkında

Temel Bilgiler

Yaş
22
colesseum.22 hakkında
Biography:
(İnşallah) Hz.Mehdih(a.s) ve Hz.İsa(a.s) yanında olmak isterdim ...
Location:
Colosseum ← Italy & Capital ↑ Istanbul 11∞22
Interests:
Biliyorsunuz ki İbadet ve Allah'a karşı duygularınız hariç olmak üzere Dünyadaki Herşey geçicidir...
Occupation:
(İnşallah) Hz.Muhammed(s.a.v) Efendimizin yaşadığı ve bastığı her toprakta olmak isterdim ...

SignatürüBu Gece Kanlı Ay Tutula(bilir) ...

Hazır Mısın ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oyunlar Hakkında Sorunlarınızı Paylaşmak İçin Tıklayın.
Yararlı Bilgiler için Tıklayın.
Bilgisayar Sorunlarınızı Paylaşmak için Tıklayın.
Oyun Anlatımları ve İncelemeleri için Tıklayın.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İstatistik


Mesaj adeti
Mesaj adeti
2.382
Günlük Ortalama Mesajlar
0.79
Ziyaretci Mesajı
Toplam Mesaj
30
En yeni mesaj
07-08-2013 11:56
Beğendiniz mi?
Thumbs Up Received
22
Thumbs Down Received
0
Thumbs Up Given
0
Thumbs Down Given
0
Genel Bilgiler
Son Aktivite
23-10-2016 08:52
Üyelik tarihi
20-04-2009

21 Arkadaşlar

 1. 0M3R.01 
  Status
  Offline

  Üye

  0M3R.01
 2. buffysummers 
  Status
  Offline

  The Slayer

  buffysummers
 3. daisy41 
  Status
  Offline

  FullOyun Mod.

  daisy41
 4. dareres 
  Status
  Offline

  Üye

  dareres
 5. dgkn_ngn 
  Status
  Offline

  Üye

  dgkn_ngn
 6. emrbrk 
  Status
  Offline

  Üye

  emrbrk
 7. Ghost R!der 
  Status
  Offline

  Üye

  Ghost R!der
 8. Gold Plus 
  Status
  Offline

  Üye

  Gold Plus
 9. H1S4N.38 
  Status
  Offline

  Creative

  H1S4N.38
 10. Kaan ARSLAN 
  Status
  Offline

  Üye

  Kaan ARSLAN
Arkadaşlar gösterme 1 to 10 of 21
Sayfa 1/3 123 SonSon

SEO by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261